Últimas Noticias

Todo o que autónomo e pemes han de saber para cumprir co RD 902/2020

Segundo o Real Decreto 902/2020, as empresas con 50 ou máis traballadores teñen a obrigación de elaborar e aplicar un plan de igualdade. Esta obrigación esténdese ás empresas con menos de 50 empregados se así o establece o seu convenio colectivo ou se son contratistas ou subcontratistas de empresas que si están obrigadas.

O plan de igualdade debe incluír medidas dirixidas a detectar e corrixir posibles situacións de discriminación retributiva, así como promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no ámbito laboral. Tamén debe conter accións para previr o acoso sexual e por razón de sexo.

No caso das empresas con 50 ou máis traballadores, establécese a obrigación de realizar unha auditoría retributiva cada catro anos. Esta auditoría ten como obxectivo analizar e avaliar as políticas salariais e as posibles diferenzas retributivas por razón de xénero.

Máis información:

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/05/17/pyme/1684347547_786625.html?sma=newsletter_territorio_pyme20230524&mid=DM200419&bid=1727962384