alergenos

A aprobación do Regulamento UE 1169/2011 obriga a proporcionar información dos pratos con alérgenos co obxectivo de que todo consumidor coñeza que alimentos pode tomar sen rega de alerxia sen a necesidade de identificación persoal. Perséguese garantir a ausencia de alérgenos en certos pratos para garantir o seu consumo sen risco.

En todos os alimentos envasados a información sobre os alérgenos deberá aparecer na lista de ingredientes e na súa ausencia debe incluírse a mención “contén”, seguida da substancia ou produto alérgeno. O regulamento especifica con rotundidade que “os alérgenos tamén deberán ser indicados nos alimentos non envasados que se vendan ao consumidor final”. Esta obrigación afecta directamente a restaurantes, locais, comedores públicos e máquinas expendedoras.

Coa entrada en vigor do regulamento de alérgenos sera responsabilidade directa da empresa operadora (restaurantes e colectividades) de ofrecer a información alimentaria relacionada cos alérgenos aos consumidores. Inclúese calquera tipo de colectividade ou negocio, incluídos vehículos, postos fixos, postos ambulantes, restaurantes, comedores, centros de ensino, hospitais e empresas de subministración de comidas elaboradas que preparen alimentos para consumo directo.

O establecemento deberá informar claramente na súa listaxe de produtos a presenza de alérgenos alimentarios. A presenza non declarada dun alérgeno considerarase un perigo de intoxicación alimentaria e deriva en responsabilidades penais para o establecemento. Inclúense pratos e produtos preparados por terceiros que non teñan orixe directa no restaurante ou establecemento.

LISTAXE DE SUBSTANCIAS ALÉRXICAS

O Regulamento UE 1169/2011 establece como obrigatoria “a información sobre todo ingrediente que cause alerxias ou intolerancias e utilícese na fabricación ou a elaboración dun alimento e siga estando presente no produto acabado, aínda que sexa en forma modificada”. No anexo II do regulamento exponse unha listaxe de substancias alérxicas que deben indicarse de forma clara na etiqueta de calquera produto destinado a consumo alimentario, mesmo cando exista a posibilidade de que se filtraron trazas destes. Nesta listaxe están os seguintes ingredientes:

 • Cereais que conteñan glute
  • Trigo
  • Centeo
  • Cebada
  • Avea
  • Espelta
  • Kamut
 • Crustáceos
 • Ovos
 • Pescado
 • Cacahuetes
 • Soia
 • Leite
 • Froitos secos
  • Améndoas
  • Abelás
  • Noces
  • Anacardios
  • Pacanas
  • Noces de Brasil
  • Alfóncigos
  • Noces macadamia
  • Produtos derivados
 • Apio
 • Mostaza
 • Sésamo
 • Anhidrido sulfuroso
 • Chícharos de raposo
 • Moluscos
 • Legumes

Tamén se dá a obrigatoriedade de especificar a orixe dos aceites e graxas vexetais.

ALTA DO SEU ESTABLECEMENTO NA PLATAFORMA

A poboación alérxica e intolerante a ingredientes alimentarios crece cada ano, é por iso que toda información aos consumidores é beneficiosa para a sociedade en xeral. A Plataforma de Control de Alérgenos busca crear un servizo informativo en liña de establecementos onde se informa de alérgenos segundo o Regulamento UE 1169/2011 ou ben algún tipo de información sobre alérgenos para que todos os usuarios e consumidores coñezan de antemán que establecementos garanten unha información clara sobre os alérgenos. Se o seu establecemento aparece na plataforma é unha garantía para os seus posibles clientes para non dubidar en visitar o seu establecemento #ante a posibilidade dun problema informativo de alérgenos.

Máis información na web: http://www.controlalergenos.es/

ofertas

CONCEPTO

– Enténdense vendas en Rebaixas as realizadas polos comerciantes en determinadas épocas do ano , xeralmente vinculadas a períodos estacionais e fin de tempada , cando os artigos , obxecto destas ofértense , no mesmo establecemento no que se exerce habitualmente a actividade comercial, a un prezo inferior ao fixado antes das vendas como consecuencia do final dunha tempada comercial. – Queda prohibida a utilización de “ Venda en Rebaixas” en relación a artigos deteriorados , adquiridos para esta finalidade ou que non estivesen dispostos no establecemento para a venda cun mes de antelación á data do seu inicio. – Os produtos obxecto de venda en rebaixas non poderán ser obxecto de ningún tipo de actividade promocional de vendas durante o mes anterior á data de inicio das rebaixas.

TEMPADA DE REBAIXAS

– As vendas en rebaixas poderán realizarse nos períodos que, a criterio de cada comerciante, considere de maior interese comercial. – A duración de cada período de rebaixas será decidida libremente por cada comerciante, tendo en conta que o período fixado será como mínimo dunha sema e máximo de dous meses.

CONDICIÓNS

– Non se pode compaxinar , nun mesmo establecemento comercial e para o mesmo tipo de produtos, a venda en rebaixas con calquera outra actividade promocional. – As datas de inicio e final de rebaixas , libremente elixidas, indicaranse en lugar visible ao público mesmo cando estes permanezan pechados. – Os letreiros e as etiquetas deben sinalar , de forma ben visible, o prezo anterior e o novo prezo ou , en substitución de leste ultimo , a porcentaxe de redución.

logoportalcomerciante

O obxectivo desta nova lei é o establecemento dun marco xurídico para o desenvolvemento da actividade comercial en Galicia coa finalidade fomentar, ordenar administrativamente, racionalizar, modernizar e mellorar a actividade do sector.

Publicada no Diario Oficial de Galicia o miercoles 29 de decembro de 2010 entro en vigor vinte días despues da súa publicación.

Publicación da lei

agpd

PROHIBIDO FUMARs

LEI ANTITABACO

Lei 42/2010, do 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco.

A Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo yreguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos deltabaco, supuxo un fito importante na política do noso país na loita contra eltabaquismo, tanto no que se refire á prohibición de fumar en lugares públicos comoa as medidas encamiñadas a potenciar a deshabituación do tabaco e a tratar de erradicase medio e longo prazo o hábito de fumar.

Transcorridos máis de catro anos de aplicación da Lei, é patente, como sedesprende de diversos estudos realizados respecto diso, a necesidade de avanzar en laprotección da saúde dos cidadáns ampliando a prohibición de fumar en espaciospúblicos pechados e colectivos, o que, doutra banda, satisfai as demandas de losciudadanos, como corroboran enquisas oficiais recentemente realizadas.Dous son os colectivos especialmente beneficiados desta medida.

Por unha banda, o demenores, grupo especialmente sensible de poboación que está exposto ao fume deltabaco nos lugares públicos pechados. Doutra banda, o de traballadores do sector de lahostelería que se atopa claramente desprotexido con respecto ao resto de lostrabajadores, ao estar expostos ao fume de tabaco alleo.Por todo iso, e na liña seguida en materia de prevención e control do tabaquismopor a Unión Europea, cunha estratexia concreta da Comisión Europea, cuxo objetivoes ampliar a prohibición de fumar en espazos pechados en todos os Estados miembrosen 2012, posición que corrobora a ratificación por España, en decembro de 2004, delConvenio Marco para o Control do Tabaco da OMS, esta lei, que modifica a Lei 28/2005,encamíñase a avanzar nas limitacións tendentes a aumentar os espazos libres dehumo do tabaco.Artigo único.

Modificación da Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidassanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo yla publicidade dos produtos do tabaco.A Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo yreguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos deltabaco, queda modificada como segue:Un.

Engádense unha nova letra e) ao artigo 2, cuxo contido pasa a ser elapartado 1 deste artigo, e un novo apartado 2, que quedan redactados do siguientemodo: A Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, supuxo un fito importante na política do noso país na loita contra o tabaquismo, tanto no que se refire á prohibición de fumar en lugares públicos como ás medidas encamiñadas a potenciar a deshabituación do tabaco e a tratar de erradicar a medio e longo prazo o hábito de fumar.Transcorridos máis de catro anos de aplicación da Lei, é patente, como se desprende de diversos estudos realizados respecto diso, a necesidade de avanzar na protección da saúde dos cidadáns ampliando a prohibición de fumar en espazos públicos pechados e colectivos, o que, doutra banda, satisfai as demandas dos cidadáns, como corroboran enquisas oficiais recentemente realizadas.

Dous son os colectivos especialmente beneficiados desta medida. Por unha banda, o de menores, grupo especialmente sensible de poboación que está exposto ao fume do tabaco nos lugares públicos pechados. Doutra banda, o de traballadores do sector da hostalería que se atopa claramente desprotexido con respecto ao resto dos traballadores, ao estar expostos ao fume de tabaco alleo.

ofertas

LEI 13-2010 DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA

VENDAS EN REBAIXAS

Artigo 38º.-Concepto.
1. Para vos efectos desta lei, enténdese por vendas en rebaixas as realizadas por comerciantes en determinadas épocas do ano, xeralmente vinculadas a períodos estacionais e fin de tempada, cando vos artigos obxecto destas ofértense, non mesmo establecemento non que se exerce habitualmente a actividade de comercial, a un prezo inferior ao fixado antes dás devanditas vendas como consecuencia do remate dunha tempada comercial.

2. Queda prohibida a utilización dá denominación de venda en rebaixas en relación con artigos deteriorados, adquiridos para esta finalidade ou que non estiveren dispostos non establecemento para a venda á persoa consumidora final cun mes de antelación á data do seu inicio.

3. Vos produtos obxecto de venda en rebaixas non poderán ter sido obxecto de ningunha actividade promocional de vendas non transcurso do mes que preceda á data de inicio dá venda en rebaixas.

Artigo 39º.-Tempada de rebaixas.
A consellería competente en materia de comercio, logo do informe do Consello Galego de Comercio, determinará, mediante orde, vos períodos ou as tempadas de rebaixas, que só poderán ser dúas ao ano cunha duración mínima dunha semana e máxima de dous meses.

Artigo 40º.-Condicións.

 1. Non se poderá compaxinar, nun mesmo establecemento comercial e para ou mesmo tipo de produtos, a venda en rebaixas con calquera outra actividade promocional de vendas regulada neste título.
 2. As datas de comezo e de remate de rebaixas, libremente elixidas polas persoas comerciantes, dentro do período legalmente establecido, indicaranse en sitio visible ao público, mesmo cando vos establecementos comerciais permanezan pechados.
 3. Vos letreiros e as etiquetas deben exhibir, de forma ben visible, ou prezo anterior e ou novo prezo ou, en substitución deste último, a porcentaxe de redución.

CAPÍTULO III

VENDAS DE SALDO

Artigo 41º.-Concepto.

 1. Considérase venda de saldos a de produtos ou artigos cuxo valor de mercado apareza manifestamente diminuído por causa dá deterioración, do dano, do desuso ou dá obsolescencia deles, sen que ou produto teña esta consideración polo feito de ser un excedente de produción ou de tempada.
 2. Non se poderá cualificar como venda de saldos a daqueles produtos cuxa venda baixo tal réxime implique rocha ou engano para as persoas consumidoras, nin a daqueles produtos que non véndanse realmente por prezo inferior ao habitual.
 3. Tampouco se poderá cualificar como venda de saldos aquela na que vos artigos non pertencesen á persoa comerciante catro meses antes dá data de comezo deste tipo de actividade comercial, coa excepción dúas establecementos dedicados específica e exclusivamente ao referido sistema de venda, que serán vos únicos que poderán saldar artigos alleos e artigos adquiridos especificamente coa finalidade de seren vendidos como saldos.

Artigo 42º.-Condicións.

 1. As vendas de saldos deberanse anunciar necesariamente con esta denominación.
 2. A venda de saldos deberase publicitar sinalando, cando menos, as circunstancias e as causas concretas que a motivan; en particular deberase facer constar, de maneira precisa e ostensible, cando trátese de artigos deteriorados ou defectuosos, co fin de seren doadamente identificables polas persoas consumidoras.
 3. Vos establecementos dedicados específica e exclusivamente á venda de saldos deberano indicar de xeito que sexa claramente visible desde ou exterior do local.

CAPÍTULO IV

VENDAS EN LIQUIDACIÓN

Artigo 43º.-Concepto.

 1. Enténdese por venda en liquidación a venda de carácter excepcional e de finalidade extintiva de determinadas existencias de produtos que, anunciada con esa denominación, ten lugar en execución dunha decisión xudicial ou administrativa, ou é levada a cabo pola persoa comerciante ou pola adquirente por calquera título do negocio daquela nalgún dous seguintes casos:
  1. Cesamento total ou parcial dá actividade comercial. Para ou caso de cesamento parcial terase que indicar a clase de mercadorías obxecto de liquidación.
  2. Cambio de rama de comercio ou modificación substancial na orientación do negocio.
  3. Cambio de local ou realización de obras de importancia neste que requiren ou pechamento do local.
  4. Calquera suposto de forza maior que cause grave obstáculo ao normal desenvolvemento dá actividade comercial.
 2. Non poderán ser obxecto deste tipo de actividade comercial aqueles artigos que non formasen parte dás existencias do establecemento ou aqueles que foron adquiridos pola persoa comerciante co obxecto de vos incluír na propia liquidación.
 3. En todo caso, deberá cesar a venda en liquidación non caso de desaparecer a causa que a motivou ou para ou caso de liquidárense efectivamente vos produtos obxecto dá venda.

Artigo 44º.-Condicións.

 1. As vendas en liquidación deberanse efectuar non mesmo establecemento comercial ou nos locais afectados onde vos produtos fosen habitualmente obxecto de venda, agás nos casos de forza maior, de resolución xudicial ou administrativa que ou impida ou cando as causas que orixinaren a devandita venda así ou exixiren, e limitaranse aos artigos que formen parte dás existencias do establecemento.
 2. Para que poida ter lugar unha liquidación será preciso que, con quince días de antelación, se lle comunique ao departamento territorial dá consellería competente en materia de comercio, con precisión dá causa que motiva a venda de liquidación, dá data do seu comezo, dá duración e dá data de finalización.
  Deberase exhibir en lugar visible do establecemento comercial unha copia desta comunicación.
 3. Vos anuncios de liquidación, tanto non punto de venda coma na publicidade que se leve a cabo, deberán expresar a causa desta, así como a data de comezo e a duración dá liquidación.

Artigo 45º.-Duración.

 1. A duración máxima dá venda en liquidación será de seis meses, agás non caso de cesamento total dá actividade, que será dun ano.
 2. Non transcurso dous tres anos seguintes ao remate dunha venda en liquidación, a persoa vendedora non poderá exercer ou comercio na mesma localidade sobre produtos similares aos que fosen obxecto de liquidación, por calquera dous motivos sinalados nas letras a) e b) dá alínea 1 do artigo 43º.

Tampouco poderá proceder a unha nova liquidación non mesmo establecemento, excepto cando esta última teña lugar en execución de decisión xudicial ou administrativa, por cesamento total dá actividade ou por causa de forza maior.

CAPÍTULO V

VENDAS CON DESCONTO

Artigo 46º.-Concepto.

 1. Para vos efectos desta lei, considérase venda promocional con desconto a que consiste en ofrecer, mediante calquera procedemento publicitario, incluídos vos anuncios expostos non propio establecemento, unha redución sobre ou prezo aplicado con anterioridade por unha persoa comerciante sobre un determinado produto ou grupo de produtos.
 2. Vos artigos sobre vos que se aplique desconto non poderán estar deteriorados ou ser de peor calidade que vos que se comercializasen con anterioridade.

Artigo 47º.-Condicións.

A actividade promocional de venda con desconto axustarase ás seguintes condicións:

 1. A súa finalidade deberá consistir en potenciar a venda de determinados produtos ou non relanzamento dun establecemento que fose obxecto dunha nimportante remodelación física recente, ou que se deberá acreditar achegando ou oportuno proxecto técnico.
 2. Agás non suposto dun comercio remodelado, non poderá ser obxecto deste tipo de promoción máis do corenta por cento dúas artigos, entendidos como tipos de produtos comerciais, existentes non establecemento.
 3. Ou período máximo de duración dunha venda con desconto nun establecemento remodelado será de tres meses desde a data dá súa reapertura.Cando esta actividade sexa dirixida á promoción de determinados produtos, a súa duración non poderá ser inferior a un día nin superior a trinta.

  En ambos vos casos, vos produtos promocionados non poderán ser obxecto de novas vendas con desconto, agás nos establecementos de alimentación.

 4. Todo anuncio de venda con desconto deberá especificar a súa duración e, de ser ou caso, as regras que se aplicarán. Así mesmo, deberá indicar vos produtos afectados, agás para ou suposto de que se desenvolva este tipo de promoción nun establecemento remodelado e de se atoparen incluídos na referida promoción, cando menos, a metade dúas artigos postos á venda.

CAPÍTULO VI

VENDAS CON OBSEQUIO

Artigo 48º.-Concepto.

 1. Considéranse vendas con obsequio aquelas que coa finalidade de promover as vendas ofertan, ben sexa de forma automática ou ben mediante a participación nun sorteo ou concurso, un premio, calquera que sexa a natureza deste.
 2. Cando ou incentivo consista nun sorteo, ou disposto nesta lei será aplicable sen prexuízo do establecido na lexislación sectorial correspondente.
 3. As vendas con obsequio ou curmá repútanse desleais nos supostos previstos na Lei de competencia desleal.

Artigo 49º.-Condicións.

As vendas con obsequio ou curmá deberán cumprir vos seguintes requisitos ou condicións:

 1. Durante ou período de duración dá venda con obsequio queda prohibido modificar ou prezo á alza, así como diminuír a calidade do produto.
 2. Ou número de existencias coas que debe contar a persoa comerciante para afrontar a entrega dous obsequios, así como as bases polas que se rexerán vos concursos, sorteos ou similares, deberán constar non envase ou envoltorio do artigo do que se trate ou, non seu defecto, estar debidamente acreditadas perante notario, e será obrigatoria a difusión dás persoas gañadoras dous premios vinculados á oferta.
 3. Na comunicación obrigatoria a calquera persoa de que foi agraciada cun premio deberase sinalar clara e expresamente que non se atopa condicionada á adquisición de ningún produto ou servizo. A comunicación desta circunstancia impedirá que a persoa comerciante poida exixir a adquisición dun produto ou servizo como condición para a entrega do premio.
 4. Vos bens e vos servizos nos que consistan vos obxectos ou vos incentivos promocionais deberánselle entregar á persoa compradora non momento dá compra, ou ben nun prazo máximo de tres meses, que se contará desde que tal compradora reúna vos requisitos exixidos. Todo sorteo, aposta ou concurso non que se lle exixa á persoa participante un desembolso inicial estará suxeito á lexislación vixente do xogo, agás que ou sorteo ou ou concurso se ofreza como obsequio coa compra de produtos.
 5. Cando ou ofrecemento realícese envásesnos dous produtos, ou dereito a obter a curmá ofrecida poderase exercer, como mínimo, durante vos tres meses seguintes á data de caducidade dá promoción.
 6. Non caso de vos obsequios ofrecidos formaren parte dun conxunto ou dunha colección, a empresa responsable dá oferta estará obrigada a trocar calquera daqueles por outro distinto, a non ser que na oferta pública do incentivo se estableza outro procedemento para obter as diferentes pezas dá colección.
 7. As vendas con obsequio axustaranse ao disposto na lexislación vixente para a defensa dás persoas consumidoras e usuarias e na normativa aplicable en materia de comercio.
 8. Considerarase enganosa a oferta de produtos con premio ou agasallo cando as persoas consumidoras non reciban real e efectivamente ou que sexa de esperar de acordo coa oferta realizada.

CAPÍTULO VII

OFERTA DE VENDA DIRECTA

Artigo 50º.-Concepto.

Entenderase que existe unha oferta de venda directa cando unha persoa fabricante ou comerciante por xunto ofreza vos seus produtos ao consumidor ou á consumidora final invocando tal condición.

Artigo 51º.-Condicións.

 1. A venda non se poderá realizar non recinto fabril ou almacén, senón que se deberá realizar nun establecemento comercial especificamente habilitado para tal fin.
 2. Queda prohibido que na oferta ao público de mercadorías de calquera clase a persoa vendedora invoque a súa condición de fabricante ou de comerciante por xunto, a non ser que reúna as circunstancias seguintes:
  1. Que, non primeiro caso, fabrique realmente a totalidade dous produtos postos á venda e, non segundo, realice as súas operacións de venda, fundamentalmente a comerciantes polo miúdo.
  2. Que vos prezos ofertados sexan vos mesmos que se lles aplican ás persoas comerciantes por xunto ou polo miúdo, segundo vos casos.

http://economiaeindustria.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=11945&;name=DLFE-6442.pdf