REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR PARA CESIÓN DE USOS INDIVIDUAIS Ou SECTORIAIS DO SALÓN DE ACTOS DE ACECA

Tanto o uso como este regulamento estarán condicionados á oportuna aprobación ou ratificación por parte da Asemblea Xeral de Asociados na primeira reunión a celebrar, e non será susceptible de obtención de dereitos se tal aprobación ou ratificación non se producise.

O local será cedido, previa petición, só en días e horas que non teña utilización por parte da Asociación para as súas propias actividades. Calquera petición formulada para horas inhábiles deberá ser aprobada pola Xunta Directiva e negociada co persoal responsable co fin de que tal utilización non cause gasto ou prexuízo algún á Asociación.

As peticións realizadas inscribiranse nun libro #a fin de que sexan respectadas pola súa orde de entrada. Neste rexistro, constarán tamén os actos da propia Asociación co fin de reservar o seu tempo de utilización.

Ningunha petición adquirirá firmeza ata 5 días antes da data solicitada, co fin de salvagardar a capacidade de manobra da propia Asociación. En caso de producirse peticións compaxinas, terán preferencia as formuladas con carácter colectivo sobre as individuais e antes que as primeiras a utilización de uso requirido pola propia Asociación.

O persoal administrativo da Asociación non poderá ser utilizado con estes fins, salvo acordo privado co mesmo e sempre fóra de horas laborables.

A publicidade das actividades contempladas neste Regulamento non poderá conter nunca referenciasa a Asociación que a implique na súa organización, desenvolvemento, atención, etc. ou que dalgunha forma obríguelle a asumir responsabilidade legal algunha.

O asociado que solicite o uso faise responsable de calquera dano ás instalacións, así como dos gastos de limpeza se como consecuencia do uso fosen necesarios.

O uso que poderá darse ao Salón de Actos, ben sexa de forma individual ou para un ou varios sectores de actividades de asociados ha de ter relación directa coa actividade ou actividades do solicitante e sempre han de ser natureza comercial e non privada ou lúdica. A título meramente enunciativo, non se poderá utilizar o local cedido en uso en actividades tales como festas, actos de carácter social, recepcións que non teñan carácter comercial ou que non teñan relación directa coa actividade comercial do peticionario, proxeccións audiovisuais que non teñan o mesmo carácter e calquera outro uso de natureza sindical, política, relixiosa, veciñal ou reivindicativa, deixando a salvo as que a propia Asociación leve a cabo dentro destes ámbitos.

Ningún asociado poderá realizar petición algunha de utilización de local encuberta a favor de calquera outro comerciante que non se atope de alta e ao día no pago das súas cotas.

A cesión de uso en ningún caso autoriza ao solicitante, a utilizar ningún outro medio da Asociación , tales como referencias de contacto, recollida de documentación, aceptación de documentos ou obxectos de ningún tipo, uso da liña telefónica, etc. En caso de uso prolongado, farase cargo dos consumos.

Non queda autorizada en ningún caso a cesión de uso cando da mesma póidanse derivar incremento da curmá de seguros do local ou exclusións de cobertura, cando no uso contémplense a presenza de materias perigosas e en xeral cando da mesma póidanse incorrer en riscos persoais ou danos ás instalacións. Queda facultada a Xunta Directiva para denegar calquera solicitude formulada que crea que vulnere algún dos puntos anteriores, recollendo no libro de usos as causas da denegación que ha de ser fundamentada.

As denegacións de utilización poderán ser recorridas polo asociado ante a primeira Asemblea que se celebre previa petición escrita á Asociación, estando obrigada a Xunta Directiva a incluíla na orde do día de tal reunión.

Icono
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE CESIÓN DE USO DO SALÓN DE ACECA

Formulario de solicitude que se debe enviar a Asociación debidamente firmado polo solicitante interesado.