PRIMEIRO : DENOMINACIÓN

ART.01º – Co titulo de Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario constitúese unha sociedade que esta acollida ao réxime da Lei 19/77 do 1 de Abril.

SEGUNDO : FINES

ART.02º – O seu obxeto será ó seguinte:

A)Establecer a unión entre comerciante e empresarios da zona do Calvario e contornas lindeiras, a fin de estudar os problemas que lles afecten, xa sexa de tipo urbanístico, artístico ou cultural, así como, potenciar a Formación profesional e reciclaxe dos seus Asociados. En xeral abordar cuantos problemas e cuestións afecten ou incidan nos comerciantes e empresarios da zona, ao seu benestar e á súa formación. Para iso promoveranse as iniciativas que se consideren necesarias, ante as Autoridades, funcionarios, Organismos públicos e privados, para buscar as solucións adecuadas.

B)Velar polo interese patrimonial dos asociados en canto resulten afectados pola actuación publica en materia urbanística, defender a función social da propiedade mercantil en interese dos veciños da zona, exercitando en nome de calquera ou de todos os asociados, as accións legais que puidesen corresponderlle ante calquer organismo ou xurisdición, podendo en calquera momento outorgar os poderes xerais para preitos a favor de Avogados e Procuradores.

C)Asesorarse con profesionais e peritos nos fins mencionados, ao obxecto de poder informar convenientemente aos asociados, e adoptar os acordos que procedan.

TERCEIRO : ENDEREZO

ART.03º – Fixásese o domicilio desta Asociación en Vigo, rúa San Roque 109 Interior Local 14 – 36205 – Vigo – Pontevedra..

CUARTO : AMBITO TERRITORIAL

ART.04º -O seu ámbito territorial limitásese na Cidade de Vigo á zona do Calvario e contornas lindeiras

QUINTO : DURACIÓN

ART.05º -A Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario constitúese por tempo indefinido, salvo o acordo de disolución segundo prevese nos presentes Estatutos.

SEXTO : PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E PÉRDA DA CONDICIÓN DE ASOCIADO

ART.06º -Poderán ser asociados as persoas físicas e xurídicas, non incapacitadas en legal forma, que admita a Xunta Directiva.

ART.07º -Os que queiran ser admitidos como asociados deberán reunir os seguintes requisitos:

A)Ser empresario individual ou persoa xurídica en exercicio que desenvolva a súa actividade na zona do Calvario e/o contornas lindeiras. Tamén poderán ser asociados as Agrupacións comerciais e empresariais que exerzan a súa actividade no ámbito territorial descrito no art.4º.

B)Aceptar integramente os presentes estatutos, e disposicións que se diten para o seu desenvolvemento.

ART.08º -Para ingresar como asociado, será preciso solicitalo por escrito á Xunta Directiva, facendo constar:

A) No caso de ser Empresario Individual en exercicio: os datos persoais co N.I.F, así como o nome comercial e o tipo de actividade á que se dedica e domicilio onde esta situada.

B) En caso de ser persoa xurídica: a actividade á que se dedica, o nome comercial, a razón social, o C.I.F, domicilio social e os datos do seu representante legal.

C) En caso de ser Agrupación de comerciantes e/o empresarios, ademais dos datos identificativos, a relación de persoas e establecementos que integran a agrupación, así como, os datos da persoa ou persoas que a representen.

SEPTIMO : DEREITOS E DEBERES DOS ASOCIADOS

ART.09º -Todos os asociados terán idénticos dereitos e deberes.

ART.10º -Os asociados terán dereito a:

A) Asistir por se mesmos ou a través de representantes legais ás Asembleas Xerais. Todos os Asociados terán voz e voto nas Asembleas Xerais, o voto ira en función da cota, así pois cada cota corresponderá a un voto. Poderase delegar o voto noutro asociado que asista á Asemblea xeral, pero este non poderá levar mais de cinco representacións. En todo caso, o asociado que delegue noutro o seu dereito a voto deberá facelo por escrito, que se presentase á xunta Directiva cun mínimo de 24 horas de antelación.

B) Os asociados poderán ser elixidos para cargos dos órganos directivos, respectando a seguinte antigüedade:

* Para ser Presidente deberá levar un mínimo de 2 anos como asociado.

* Para calqer outro cargo directivo deberá levar un mínimo dun ano.

* Para ser vocal, non se fai mención a antigüedade, e aprobara a elección destos a Xunta Directiva.

C) Os asociados poderán beneficiarse dos servizos e demais vantaxes derivadas da Asociacion, así como exercer os dereitos recoñecidos nestes Estatutos e aqueles que a Lei lles outorgue.

ART.11º -O asociado estará obrigado a satisfacer as cotas en contía e forma que se establezan, a cumprir os preceptos regulamentarios, así como os acordos que adopten as Asembleas Xerais, ou as Xunta Directiva, e colaborar con ela e demais asociados nas actividades que realice a Asociación e a comunicar a dicha Xunta calquera deficiencia ou anormalidade que se observe co bo fin de que se emende.

ART.12º -Os asociados non poderán realizar en nome da Asociación acto algún a non ser que a Xunta Directiva déselles a Aprobación.

ART.13º -Os asociados causaran baixa por calquera das seguintes causas:

A) Por renuncia voluntaria.

B) Por falta de pago por dúas veces consecutivas da cota establecida. Para o caso de Agrupacións, todos os integrantes da Agrupación perderán a súa condición de asociados, por falta de pago dunha calquera das cotas que se fixen. No suposto de causar baixa un asociado por falta de pagamento das cotas e solicitar a readmisión, deberá decidir a Xunta Directiva. En caso de ser readmitido o asociado, estará obrigado a pagar as cotas que tivese pendentes

ART.14º -Contra o acordo da Xunta Directiva, dando de baixa a un socio, leste poderá recorrer por escrito dirixido á Asemblea Xeral no prazo dun mes a partir da notificación, a cal decidirá na primeira reunión que se celebre, previa audiencia do interesado. Contra a resolución que dite a Asemblea Xeral, non cabra recurso algún.

ART.15º -O asociado dado de baixa perderá todos os dereitos que como tal tiña na Asociación.

OCTAVO : ÓRGANOS DIRECTIVOS E FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

ART.16º -O órgano supremo da Asociación será a Asemblea Xeral, constituída por todos os asociados, e que debidamente convocada, decidirá por maioría os asuntos da súa competencia. Os seus acordos serán obrigatorios para todos os seus membros.

ART.17º -As Asembleas Xerais poderán ser ordinarias ou extraordinarias e serán convocadas polo Presidente da Xunta Directiva.

A convocatoria da Asemblea Xeral ordinaria efectuásese con OITO DIAS de antelación como mínimo, á súa reunión en primeira convocatoria, anunciando tamén a data lugar e día da segunda convocatoria, para o caso de que a primeira non se celebre por falta de quórum.

Sen prexuízo do anterior, a convocatoria da Asemblea Xeral extraordinaria, se por extrema urxencia requiríseo, poderá ser convocada polo Presidente cun tempo mínimo de DOUS DIAS.

ART.18º -A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente dentro dos SEIS primeiros meses de cada ano para aprobar as contas e o orzamento, así como a memoria e a renovación dos cargos da Directiva cando expire o prazo de duración.

A Asemblea Xeral quedase validamente constituída cando concorran, en primeira convocatoria, dous terzos dos asociados.

En segunda convocatoria será valida a constitución da Asemblea Xeral, sexa cal for o nº dos asociados presentes.

ART.19º -O presidente poderá convocar a Asemblea Xeral extraordinaria cando o estime conveniente aos intereses da Asociación, ou cando o pida a cuarta parte dos asociados.

Neste caso, engadirase na orde do día os asuntos que fosen obxecto de petición.

A modificación de estatutos deberá facerse en todo caso en Asemblea Xeral extraordinaria quedando validamente constituídas cando concorran , en primeira convocatoria, dous terzos dos asociados e en segunda convocatoria sexa cal for o nº de asociados presentes.

ART.20 -A Asemblea Xeral elixirá entre os asociados unha Xunta Directiva que constase de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesoureiro e cinco vocais, un destes cinco vocais estará designada á representación dos intereses da muller e será asumida por unha asociada. Todos os cargos serán gratuítos e de catro anos de duración.

Á Xunta Directivale corresponde executar os acordos da Asemblea Xeral e terá por delegación desta as máis amplas facultades para cuantos asuntos refíranse á Asociacion, quedando unicamente fóra de competencia aquelas materias que, por disposición expresa das Leis ou dos presentes estatutos, sexan propias da Asemblea Xeral ordinaria ou extraordinaria.

En consecuencia, a Directiva representase á Asociacion diante da Administración publica e no exercicio de todos os dereitos e accións, tanto en vía xudicial, como administrativas, ou en calquera outra esfera; e poderá abrir e cancelar contas correntes e cadernos de aforro; en xeral celebrar calquera acto do que nazan obrigacións validas.

DO PRESIDENTE

ART.21º – O Presidente terá a representación da Asociación fronte a terceiros, obrigándoa coa súa firma. As súas funcións na orde interna serán, entre outras que puidesen corresponderlle en virtude dos presentes Estatutos, convocar e presidir as reunións da Xunta Directiva e Asembleas Xerais; nomear comisións de Traballo e asesores cuxos informes deberán ser aprobados pola Xunta Directiva; dirixir os debates e decidir os empates nas votacións; velar polo cumprimento dos estatutos e coidar da execución dos acordos; resolver as cuestións urxentes que poidan presentarse; nomear entre o asociados substituto, caso de que cese algún dos compoñentes da Xunta Directiva en xeral, tomar cantas iniciativas poidan redundar en beneficio da Asociación.

DO VICEPRESIDENTE

ART.22º -Exercerá as funcions que lle encomende o Presidente e sustituirá a este sempre que sea necesario, por ausencia, enfermidade, cese ou calqer outra causa.

O SECRETARIO

ART.23º -Levase os libros de notas, dando fe dos acordos adoptados co visto e prace do Presidente; cursase os escritos que mande a Asociación; estenderá a orde do día para as Xuntas Directivas e Asembleas Xerais, de conformidade co Presidente; coidase do arquivo, da documentación e redactase anualmente a Memoria da Asociación.

O TESOREIRO

ART.24º -Expedirá os recibos de cotas dos asociados e levasen as contas de Caixas cos xustificantes de cobranzas e pagos; e formulase a fin de ano o balance xeral cos estados de contas complementarias.

DOS VOCAIS

ART.25º -Correspóndelles realizar os labores que a Xunta Directiva acorda, así como substituír ao Secretario e Tesoureiro nos casos de ausencia, enfermidade ou calquera outra causa. Unha das vocalias estará designada á representación dos intereses da muller e será asumido por unha asociada.

NOVENO : PATRIM. FUND. RECURSOS ECON. PREVISTOS E LIMITES DO PRES. ANUAL

ART.26º – O patrimonio fundacional será o que se reúna coas aportacions voluntarias de entrada que os asociados entreguen.

ART.27º – Os recursos económicos da Asociación serán os seguintes:

A) Cuotas dos asociados, na cuantía que acorde a Asamblea Xeral.

B) Donativos, subvencions ou legados a favor da Asociacion.

Calqer outro ingreso de licita procedencia que sea aceptada pola Asociacion.

ART.28º – O limite do presuposto anual, será aprobado pola Asamblea Xeral.

DECIMO : APLICAC. QUE HAIA DE DARSE O PATRIM. SOCIAL EN CASO DE DISOLUCIÓN

ART.29º – A Asociación solo podrá disolverse por acuordo da Asamblea Xeral Extraordinaria, convocada expresamente para este fin. O acordo de disolución deberá ser tomado por maioría de votos.

ART.30º – A Asamblea Xeneral non podrá acordar a disolución da Asociación, mentres un mínimo de un 25% dos asociados este disposto a continuar a vida da Asociación.

ART.31º -En caso de disolución, designásese unha comisión liquidadora que procederá ao alleamento dos bens sociais, na forma que aprobe, para co seu produto extinguir as cargas que pesen sobre a Asociación, destinando o sobrante, se o houbese, a unha institución benéfica- social que sinalase a Asemblea.

UNDÉCIMO : INTERPRETACIÓN DOS ESTATUTOS

ART.32º -A Xunta Directiva quedase facultada para interpretar os estatutos presentes, así como para resolver calquera cuestión que non este prevista neles, dando conta á primeira Asemblea Xeral que se celebre a fin de someter dicha